DETAY ARABULUCULUK MERKEZİ (Kısaca Şirket olarak anılacaktır.)

Şirket, veri sorumlusu sıfatıyla,

 • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini
  koruyarak,
 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna
  ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu
  kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
  Korunması Kanunu’nun (kısaca KVKK) öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere
  aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde
  işlenebileceğini bildiririz.
  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
  Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir.
  Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
  Kimlik
  Verisi

  Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC
  kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle,
  cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi,
  önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
  İletişim
  Verisi

  Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon
  numarası, kurumsal e-posta adresi)
  Finansal
  Veri

  Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına
  ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık
  sigortası tutarı
  Eğitim
  Verisi

  Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı
  kurslar
  Görsel ve
  İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları
  Kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler, eğitim bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler ve sair
  kişisel verilerinizin; veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle
  yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; sözleşmenin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, Şirket
  içerisinde güvenliğin sağlanması, Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması ve
  mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amaçlarıyla, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri
  amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK m.4’te ifade edilen genel
  ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun
  süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza
  edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde
  açıklanabileceğini ve yurt içi ve yurt dışına aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini,
  işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini bildiririz.
  İşbu kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket
  çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili
  kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal
  sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin
  yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına
  aktarılabileceğini bildiririz.
  HAKLARINIZ
  KVKK m.11 gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı
  öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını
  öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış
  olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini,
  yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi
  değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca
  değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her
  zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile
  ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu
  sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
  giderilmesini talep edebilirsiniz.
  Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
  sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri
  Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen
  tarifedeki ücret alınabilir.
  Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru
  formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 5.maddesinde
  şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:
 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
  Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına, başvuru formunu doldurarak yukarıda sözü edilmiş olan
  seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz.
  Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait
  olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı
  telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta
  adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size
  ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması
halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi;
KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine,
ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken
süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını;
işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön