Arabuluculukta Süreler

Arabuluculuk süreci, ihtiyari ve dava şartı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

İhtiyari arabuluculuk başvurusunda, taraflar arabulucuyu birlikte belirler ve süreç başlar. Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır.

Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç, mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder. Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler. Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür. İhtiyari başvurularda kanunen belirlenen bir süre olmamakla birlikte uyuşmazlık konusuna uygun olarak mümkün olan en kısa zamanda süreç tamamlanır.

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri hâlinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir.

Dava şartı olan arabuluculuk faaliyetleri için ise ilgili mevzuatlar ile süreler belirlenmiştir. Buna göre;

-İşçi-işveren uyuşmazlıklarına ilişkin süreç, arabulucunun görevlendirilmesinden itibaren 3 hafta içinde sonlandırılmalıdır. Ancak bu süreç arabulucunun gerekli görmesi halinde 1 hafta daha uzatılabilir.

– Tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin süreç, arabulucunun görevlendirilmesinden itibaren 3 hafta içinde sonlandırılmalıdır. Ancak bu süreç arabulucunun gerekli görmesi halinde 1 hafta daha uzatılabilir.

– Ticari uyuşmazlıklara ilişkin süreç, arabulucunun görevlendirilmesinden itibaren 6 hafta içinde sonlandırılmalıdır. Ancak bu süreç arabulucunun gerekli görmesi halinde 2 hafta daha uzatılabilir.

Detay Arabuluculuk Merkezi

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön